fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI ADGAR POLSKA

 1. CO OPISUJE NINIEJSZA POLITYKA?

Niniejsza polityka prywatności („Polityka„) reguluje przetwarzanie danych osobowych przez Green and Efficiency Services Real Estate Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa sp.k. oraz spółki powiązane kapitałowo i podmiotowo („Adgar”, „my”) podczas:

 • Twojej wizyty z jednej z naszych stron internetowych dostępnych pod adresem https://flexi.adgar.pl lub https://adgar.pl (“Serwis”);
 • Twojej interakcji z nami w inny sposób, w szczególności w czasie rozmów oraz korespondencji.

Polityka zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Adgar, a w szczególności:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne, czy Polityka dotyczy także przetwarzania Twoich danych osobowych. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 • jesteś osobą odwiedzającą Serwis, dokonujesz wizyty Serwisu lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 • jesteś odbiorcą marketingu, tj. zasubskrybowałeś nasz Newsletter lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie treści marketingowych;
 • jesteś Kontrahentem, dostarczasz nam jakiekolwiek produkty lub usługi, korzystasz z naszych usług lub współpracujesz z nami przy realizacji wspólnych przedsięwzięć;
 • jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, reprezentujesz podmiot dostarczający nam jakiekolwiek produkty lub usługi, korzystający z naszych usług lub współpracujący z nami przy realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”), ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Sposób wykorzystywania plików cookies opisany został w Polityce Cookies, zawartej na końcu Polityki.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Green and Efficiency Services Real Estate Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000432709, NIP: 5213563184, REGON: 142217028.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami lub z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych – Pawłem Latkowskim – korespondencyjnie lub na adres e-mail RodoLeasing@adgar.pl

 • JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą Serwis zbieramy informacje podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu, w trakcie rozmów, podczas wymiany e-maili, w przypadku wypełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

Jeśli jesteś odbiorcą marketingu, zbieramy informacje podane przez Ciebie w formularzu newslettera, formularzu rejestracyjnym oraz podczas korzystania z Serwisu.  Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, inne dane kontaktowe oraz dane dotyczące urządzenia, z którego korzystasz.

Jeżeli jesteś Kontrahentem zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w formularzach wypełnionych przez Ciebie w Serwisie, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firma, adres działalności, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w formularzach wypełnionych przez Ciebie w Serwisie, w trakcie rozmów, wymiany e-maili. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz zarówno przed, jak i w trakcie współpracy z nami.

 1. DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą Serwis, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych, w zakresie niezbędnym do założenia konta oraz świadczenia wybranych przez Ciebie usług za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Adgar, tj. dla zapewnienia bezpieczeństwa, prowadzenia Serwisu, dostarczenia usług, dostosowania funkcjonalności Serwisu do potrzeb użytkowników, w celu kontaktu w odpowiedzi na Twoje pytania, prośby, uwagi, dla obsługi Twojego zgłoszenia kierowanego za pomocą formularza kontaktowego lub innymi drogami, dla celów raportowych, wewnętrznych celów administracyjnych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Jeżeli jesteś odbiorcą marketingu, przetwarzamy Twoje dane:

 • na podstawie Twojej zgody na określony sposób działań marketingowych, takich jak newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Jeżeli jesteś Kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w zakresie rozliczania należności podatkowych i przechowywania dokumentacji finansowej;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z prowadzeniem działalności, Serwisu, utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami;

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywaniem relacji biznesowych i bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed nimi.
 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i in. (tzw. „procesorom”);
 3. podmiotom powiązanym z nami kapitałowo lub organizacyjnie.

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby ich przekazanie miało podstawę prawną i obejmowało jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych, w jakim dane są udostępniane.

W trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych może dojść do przekazania ich do państwa trzeciego w rozumieniu RODO, w szczególności do Państwa Izrael. W każdym przypadku przekazania Twoich danych poza terytorium EOG zapewnimy najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2011/61/UE z dnia 31 stycznia 2011 r. wydanej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych Państwo Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Treść decyzji dostępna jest pod adresem:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0061

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą Serwis, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów związanych z prowadzeniem Serwisu, świadczonymi usługami oraz odpowiedzią na Twoje zapytanie.

Jeżeli jesteś odbiorcą marketingu, przechowujemy Twoje dane osobowe najpóźniej do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody.

Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Przedstawicielem Kontrahenta, przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

 • TWOJE PRAWA

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
 2. możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 3. możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 4. możesz żądać przeniesienia Twoich danych osobowych;
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
 6. w przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 7. możesz też żądać ograniczenia przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail: [_]

W celu wypisania się z newslettera, możesz dodatkowo skorzystać z linka znajdującego się w każdej wysyłanej przez nas wiadomości.

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE I SKĄD JE MAMY, JEŚLI NIE POCHODZĄ OD CIEBIE

Podanie nam swoich danych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez tego nie będziemy w stanie zrealizować celów określonych powyżej, a w szczególności nie będziemy w stanie:

 1. odpowiedzieć na Twoje zapytanie;
 2. dostarczyć Ci informacji dotyczących Adgar i Serwisu;
 3. dostarczyć Ci newslettera lub innych materiałów marketingowych;
 4. świadczyć usług za pośrednictwem Serwisu.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta i sam nie przekazujesz nam swoich danych, pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz lub zostały przez nas zebrane z publicznie dostępnych źródeł (np. strona internetowa podmiotu, który reprezentujesz).

Polityka plików cookies
Adgar Polska

Niniejsza polityka dotyczy plików cookie wykorzystywanych przez Green and Efficiency Services Real Estate Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa sp.k. oraz spółki powiązane kapitałowo i podmiotowo z siedzibą w Warszawie („Adgar”) na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://flexi.adgar.pl oraz https://adgar.pl („Strona Internetowa”). 

 1. Pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne przechowywane w pamięci urządzeń końcowych (komputera, laptopa, tabletu, telefonu), przesyłane przez Stronę Internetową podczas korzystania z niej. Pliki te umożliwiają identyfikację urządzenia końcowego zapewniając poprawne wyświetlenie Strony Internetowej, dostosowanej do indywidualnych preferencji osoby odwiedzającej Stronę Internetową.  

Dane są zbierane w sposób automatyczny i obejmują w przeważającej mierze:  

 • dane statystyczne, 
 • adres IP;
 • inne numery identyfikacyjne urządzeń;
 • dane dotyczące sesji;
 • dane dotyczące aktywności na Stronie Internetowej.
 1. Pliki cookies stosowane przez Adgar

Adgar stosuje na Stronie Internetowej różne rodzaje plików cookies, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika przeglądarki lub do czasu wygaśnięcia, określonego w parametrach funkcyjnych plików cookie. 

Ponadto, biorąc pod uwagę cel stosowania przez serwis plików cookie, możemy je podzielić na: 

 • niezbędne (essential): przyczyniają się do użyteczności Strony Internetowej poprzez umożliwianie działania podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów Strony Internetowej; Strona Internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek;
 • preferencyjne/funkcjonalne: umożliwiają Stronie Internetowej zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region. Funkcjonalne pliki cookies pomagają w realizacji pewnych funkcji, takich jak udostępnianie zawartości Strony Internetowej na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i innych funkcji stron trzecich;
 • statystyczne/analityczne: analityczne pliki cookies są wykorzystywane do zrozumienia, w jaki sposób osoby odwiedzające wchodzą w interakcję ze Stroną Internetową. Te pliki cookie pomagają dostarczyć informacji na temat metryki liczby odwiedzających, źródła ruchu itp.;
 • marketingowe: stosowane są w celu analizy zachowania użytkowników na stronach internetowych; ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców.

 

Dokładna oraz aktualna lista plików cookies wykorzystywanych na Stronie Internetowej znajdziesz na banerze pop-up cookie wyświetlanym na Stronie Internetowej przy pierwszej wizycie. Jeżeli nie wyświetla Ci się pop-up, wyczyść pliki cookies w przeglądarce lub skorzystaj z sesji incognito

 1. Cel wykorzystywania plików cookies przez Adgar

Głównym celem plików cookie jest zapewnienie ciągłości korzystania ze Strony Internetowej oraz dostosowanie zawartości Strony Internetowej do preferencji osoby jej odwiedzającej. Adgar wykorzystuje także pliki cookies dla własnych potrzeb takich jak zbieranie statystyk pozwalających na ulepszanie funkcjonalności Strony Internetowej, usług świadczonych przez Adgar. Pliki cookies są również wykorzystywane w celach marketingowych i reklamowych.   

 1. Podstawy prawne przetwarzania plików cookie oraz czas ich przechowywania

Adgar przetwarzanie niezbędne (essential) pliki cookie (konieczne oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, w tym utrzymania sesji po zalogowaniu) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 173 ust. 3 pkt 2) Prawa Telekomunikacyjnego).  

Adgar przetwarza funkcjonalne/preferencyjne pliki cookie, które pozwalają na zapamiętywanie ustawień Strony Internetowej wybranych przez użytkownika, dzięki czemu korzystanie z serwisu jest sprawniejsze, pliki te przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody osoby odwiedzającej Stronę Internetową (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 173 ust. 1 Prawa Telekomunikacyjnego). 

Adgar przetwarza statystyczne pliki cookie (umożliwiają tworzenie statystyk, które pozwalają lepiej zrozumieć preferencje użytkowników i poprzez ich analizę ulepszyć i rozwijać funkcjonalności Strony Internetowej) na podstawie dobrowolnej zgody osoby odwiedzającej Stronę Internetową (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 173 ust. 1 Prawa Telekomunikacyjnego).  

Adgar przetwarza marketingowe pliki cookie w celach reklamowych na podstawie dobrowolnej zgody osoby odwiedzającej Stronę Internetową (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 173 ust. 1 Prawa Telekomunikacyjnego).  

Adgar przetwarza każdorazowo dane zawarte w plikach w zgodzie z przepisami RODO oraz Prawa Telekomunikacyjnego. 

Retencja (okres przechowywania plików cookies) został wskazany dla każdego z plików cookies w cookie banerze. 

 1. Zarządzanie plikami cookie

Przed wejściem na Stronę Internetową każda osoba może wyrazić zgodę na zapisywanie preferencyjnych, statystycznych i marketingowych plików cookies za pośrednictwem cookie banneru (pop-up), w ramach którego osoba może wybrać, na które z plików cookies udziela zgody.  

Niezbędne pliki cookies są zapisywane automatycznie, ponieważ ich brak może negatywnie wpływać na wyświetlanie Strony Internetowej lub jej funkcjonalności. 

W każdej chwili osoba odwiedzająca Stronę Internetową może usunąć pliki cookie korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej.